Gedragscode Stichting Kindervakantiewerk Roosteren

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de Stichting Kindervakantiewerk Roosteren zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen begeleiders en kinderen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Stichting Kindervakantiewerk Roosteren voor al onze begeleiders een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én begeleiders en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de stichting wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt meehelpen, ongeacht of dat is als bestuurslid, begeleider of vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode handelt.

Nota bene, voor de leesbaarheid wordt verder enkel nog de term begeleider gebruikt, maar dezelfde regels zijn onverminderd ook van toepassing op bestuursleden en overige vrijwilligers.

 De gedragsregels begeleiders:

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan een kind te bejegenen op een wijze die dat kind in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van een kind dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en kinderen tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag een kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren wordt.
 6. De begeleider gaat tijdens de kvw-dagen, inclusief reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect om met kinderen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, in het bijzonder in meer gevoelige situaties zoals bv een slaapplek of een hut.
 7. De begeleider heeft de plicht kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij de kinderen is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij een van de, door het bestuur aangewezen, vertrouwenspersonen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

 • Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding ((jong)volwassene-kind, begeleider-kind, etc.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
 • Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor plaatsvindt. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
 • Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kinderen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, worden bij politie/justitie gemeld.

Vertrouwenspersonen

Voor alle meldingen en/of vragen omtrent deze gedragscode of de naleving daarvan kan men zich wenden tot een van de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen, te weten:

Maurice Niessen  +31614153659

Sanne Paradis       +31650814807

 

Deze gedragscode is 08-07-2019 vastgesteld door Bestuur Stichting Kindervakantiewerk Roosteren